Spicy Chinese. Yum!

Media_https1i1picplzt_jgaez

Taken with picplz.