It took 5 guys to blow that … glass.

Media_https0i1picplzt_fluxh

Taken with picplz.