Such a sleepy kitten

Media_https1i1picplzt_hlkkv

Taken with picplz.